STEM รถพลังยาง วิ่งฉิวบนดาวอังคาร

กิจกรรมออกแบบรถที่แล่นด้วยพลังจากหนังยาง เป็นกิจกรรม STEM พื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ทางวิศวกรรม ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ โดยกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และอาจต่อยอดไปถึงระดับมัธยมศึกษาได้ด้วย โดยการเพิ่มโจทย์ปัญหาให้กับกิจกรรม เพื่อเพิ่มความท้าทายให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน การดำเนินกิจกรรม ควรกำหนดเส้นทางที่จะใช้ทดสอบและแข่งขันไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ทำกิจกรรมออกแบบรถให้เหมาะสมกับเส้นทางที่จะใช้ในการแข่งขัน หน่วยการเรียนรู้ : ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, วิศวกรรม วัสดุอุปกรณ์ ไม้เสียบลูกชิ้น หรือตะเกียบ หลอดดูด หนังยาง กระดาษแข็ง (จากกล่องกระดาษเหลือทิ้ง หรือกระดาษรีไซเคิล) เทปใส ดินน้ำมัน ลวด หรือเส้นด้าย กรรไกร การดำเนินกิจกรรม มัดปลายไม้เสียบลูกชิ้นจำนวน 2 แท่ง ไว้ด้วยกัน จากนั้นใช้ลวดมัดบริเวณส่วนกลางของไม้ให้แยกออกจากกันในลักษณะตัว V   สร้างส่วนที่เป็นเพลาของล้อหน้าและล้อหลัง โดยมัดหลอดดูดด้วยเส้นด้ายหรือลวด จากนั้นทดสอบการหมุนของเพลาโดยใช้ไม้เสียบเข้าไปในหลอดแล้วทดสอบความเป็นอิสระของการหมุน เตรียมล้อสำหรับตัวรถ (ผู้ทำกิจกรรมพิจารณาขนาดและรูปแบบตามความเหมาะสม) ผูกปมหนังยางที่จะใช้สำหรับเป็นตัวต้นกำลังขับเคลื่อนรถ คล้องหนังยางขับเคลื่อนไว้กับตัวรถ เพื่อเตรียมการทดสอบ ทดสอบระบบส่งกำลัง และการขับเคลื่อนของตัวรถ โดยใช้มือหมุนหนังยาง (ตามภาพ) เมื่อทำการทดสอบการวิ่งของรถกับสนามแข่งขัน ผู้ทำกิจกรรมอาจพบว่ารถที่มีน้ำหนักเบาเกินไปอาจไม่การออกแบบที่เหมาะสมสำหรับบางสถานการณ์ ในขั้นตอนนี้ ผู้ควบคุมกิจกรรม […]

Share Button

STEM สะพานจากหลอดดูด ทรงพลัง

สะเต็ม (STEM) คือการผสมผสานองค์ความรู้จากศาสตร์ด้านต่างๆ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหา กิจกรรมเป็นวิธีที่สนุกสำหรับการสอนเด็ก ๆ ว่าการทำงานเป็นอย่างไร สะพานจากหลอดดูดเหล่านี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการเตรียม แต่จะช่วยให้วิศวกรตัวน้อยเรียนรู้เป็นเวลานานกว่าชั่วโมง เพื่อหาสุดยอดสะพานที่แข็งแรงที่สุด หน่วยการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม วัสดุอุปกรณ์ หลอดดูด กรรไกร คลิปหนีบกระดาษ เชือกเส้นเล็ก หรือเส้นด้าย เทปใส ไม้บรรทัด ขวดน้ำ (หรือวัตถุใดๆ สำหรับใช้เป็นโจทย์ปัญหา) การดำเนินกิจกรรม กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะทางวิศวกรรม ดังนั้นหากต้องการดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ควรต้องมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ การกระจายน้ำหนัก การเชื่อมต่อบริเวณรอยต่อ เป็นต้น กำหนดโจทย์ปัญหาของกิจกรรม โดยกำหนดโจทย์ปัญหาให้ครอบคลุม และจัดแจ้ง ดังนี้ น้ำหนักของขวดน้ำ (ที่ใช้เป็นโจทย์ปัญหา) ระยะทาง หรือห่างระหว่างเสา ความสูงของขวดน้ำ จากพื้น ระยะเวลาดำเนินงาน แบ่งกลุ่มและแจกอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการดำเนินการ ดำเนินการตัดสิน ทั้งนี้ การพิจารณาผลตัดสิน ควรพิจารณาจากความสำเร็จในการแก้ปัญหา โดยยังไม่คำนึงถึงกระบวนการ หรือการใช้วัสดุอุปกรณ์ (เว้นแต่กำหนดดไว้แล้วในขั้นต้น) กิจกรรมเพิ่มเติมเสริมทักษะ  […]

Share Button