กิจกรรม : เรียนรู้กายวิภาคของมือคนเราจากเท้าไก่

เนื้อหาสำคัญหนึ่งสำหรับคนที่อยากเป็นหมอจะต้องได้เรียน ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ (anatomy) เท่าที่คนทั่วไปอย่างเราๆ จะนึกถึงได้ คือ อาจารย์ใหญ่ การผ่าศพ (น่ากลัวเนอะ) เพื่อศึกษาอวัยวะ และระบบการทำงานของร่างกาย เนื้อหาเบื้องต้นที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจและจินตนาการถึงได้ง่าย คือ กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่เห็นได้ชัดเจนบริเวณหลังมือของเรา เนื้อหาส่วนนี้ จึงเป็นส่วนเริ่มต้น สำหรับผู้เรียนที่สนใจเป็นพิเศษด้านกายวิภาค (ผู้ที่อยากเป็นหมอ) อีกทั้งอาจช่วยคัดกรองผู้ที่อาจจะล้มเลิกความตั้งใจได้ (555) กิจกรรมนี้ จะเป็นการศึกษาระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของมือมนุษย์ โดยการศึกษาผ่านการผ่า (ตัด) เท้าไก่ และการจำลองด้วยหลอดดูดและเส้นเชือก วัสดุอุปกรณ์ เท้าไก่ คัตเตอร์ หรือ มีด แหนบ ถุงมือยาง หลอดดูด + เส้นเชือก + กระดาษกาว วิธีการดำเนินกิจกรรม 1) กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของมือ ศึกษาลักษณะของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่เชื้อมต่อจากข้อมือไปยังนิ้วต่าง ๆ โดยใช้นิ้วจับที่แขนห่างจากข้อมือพอประมาณ โดยนิ้วโป้งและนิ้วชี้จับที่คนละด้านของแขน จากนั้นทดลองงอนิ้วมือทีละนิ้ว แล้วสังเกตตำแหน่งของเส้นเอ็นที่เกิดการเคลื่อนที่ เพื่อจำแนกตำแหน่งของเส้นเอ็นที่ยึดแต่ละนิ้วไว้ จากนั้นทดสอบกับข้อมืออีกด้านแล้วเปรียบเทียบตำแหน่งของเส้นเอ็นและความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ของเส้นเอ็น (เมื่อทำการเปลี่ยนแขนจะพบว่า ความสามารถในการรับรู้ถึงการเคลื่อนที่ของเส้นเอ็นของแขนแต่ละด้านจะไม่เท่ากัน เนื่องจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของแขนทั้งสองข้างมีไม่เท่ากัน มีสาเหตจากความถนัดและความถี่ในการใช้กล้ามเนื้อของแขนแต่ละด้าน) 2) […]

Share Button