สื่อเรียนรู้ รูปร่างและรูปแบบทางคณิตศาสตร์

รูปร่าง (shape) และรูปแบบ (pattern) เป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้เรื่องรูปทรง ซึ่งสามารถขยายความรู้ของผู้เรียนได้จนถึงการศึกษาเรื่องโครงสร้างที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยการทำกิจกรรมที่มีสื่อเรียนรู้ร่วมด้วยจะช่วยให้ผู้เรียนมีการใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) ได้เป็นอย่างดี

เราสามารถพบรูปแบบต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้บ่อยครั้งและหลายรูปแบบ เช่น ABABAB… หรือ ขาว,แดง,ดำ,ขาว,…  หรือรูปแบบที่มีความซับซ้อนมากไปกว่านั้น เช่น  1-3-5-7-11-13-17…

กิจกรรมประกอบสื่อการสอนนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์รูปแบบและรูปร่าง ทั้งตามรูปแบบที่กำหนดและตามจินตนาการของผุ้เรียนได้อย่างไม่มีขีดจำกัดด้วยอุปกรณ์อย่างง่าย ได้แก่ “ไม้ไอศครีม” หรือ “หลอดดูด” ที่สามารถหาได้ง่ายและมีราคาถูก

สามเหลี่ยม

Fun Math Games - Learning Shapes And Patterns Activities

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • มีด้านทั้งหมดจำนวน 3 ด้าน
 • แต่ละด้านอาจเท่ากันหมด หรือเท่ากันเพียง 2 ด้าน หรือไม่มีด้านที่เท่ากันเลย
 • สามเหลี่ยมบางรูปแบบสามารถหมุน หรือพลิกกลับด้าน แล้วมีรูปร่างเหมือนเดิมได้

สี่เหลี่ยม

Fun Math Games - Learning Shapes And Patterns Activities

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • มีด้านจำนวน 4 ด้าน
 • ความยาวของแต่ละด้านอาจแตกต่างกัน
  • ความยาวยาวเท่ากันทั้ง 4 ด้าน และเป็นมุมฉาก (จตุรัส)
  • ความยาวยาวเท่ากันทั้ง 4 ด้าน ไม่เป็นมุมฉาก (คางหมู)
  • ความยาวเท่ากัน 2 ด้าน จำนวน 2 คู่ และเป็นมุมฉาก(ผืนผ้า)
  • ความยาวเท่ากัน 2 ด้าน จำนวน 2 คู่ และเป็นมุมฉาก (ว่าว)
  • ไม่เท่ากันทั้ง 4 ด้าน แต่มีด้านที่ขนานกัน (คางหมู)
  • ไม่เท่ากันทั้ง 4 ด้าน และไม่มีด้านที่ขนานกัน (ด้านไม่เท่า)

ห้าเหลี่ยม

Fun Math Games - Learning Shapes And Patterns Activities

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ต้องมีด้านที่เท่ากัน 2 ด้าน อย่างน้อย 2 คู่เสมอ
 • ไม่สามารถนำมาเรียงต่อกันได้บนพื้นราบ (2 มิติ)

หกเหลี่ยม

Fun Math Games - Learning Shapes And Patterns Activities

spatial patterns hexagon

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • สามารถพบได้ในธรรมชาติ เช่น รังผึ้ง
 • สามารถนำมาเรียงต่อกันได้โดยไม่มีช่องว่าง
 • ต้องมีด้านที่เท่ากัน 2 ด้าน อย่างน้อย 3 คู่เสมอ

วงกลม

Fun Math Games - Learning Shapes And Patterns Activities

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • วงกลมประกอบด้วยเส้นตรงขนาดเล็กจำนวนมาก

ที่มา : http://www.rookieparenting.com

Share Button

Post Author: Admin