10 กฎความปลอดภัย : สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก

 

การทดลองทางวิทยาศาสตร์มีความสำคัญสำหรับเด็ก ๆ มีประโยชน์ในการช่วยให้พวกเขาทำความเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้จากหนังสือตำราทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ทั้งนี้  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ย่อมมีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมี วัตถุมีคม หรือกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งผู้ทำการทดลองและผู้ควบคุมการทดลองในห้องปฏิบัติการ ควรปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 10 ประการ  เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในห้องปฏิบัติการ ดังนี้

Related image

  1. เด็กไม่ควรได้รับอนุญาตให้สัมผัสสารเคมีหรืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการใด ๆ เว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น
  2. นักเรียนไม่ควรทำงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยลำพัง หรือไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแล
  3. นักเรียนต้องทำตามคำแนะนำ ตามป้ายหรือคำแนะนำ ตลอดระยะเวลาทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์
  4. สิ่งสำคัญคือควรระมัดระวังตลอดเวลาที่อยู่ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  5. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทาน ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือฟังเพลง ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด
  6. ก่อนใช้สารเคมีใด ๆ โปรดอ่านฉลากอย่างระมัดระวัง ห้ามสูดดมเมื่อผสมสารเคมีหรือทำการทดลอง ควรให้หลอดทดลองที่มีสารเคมีอยู่ห่างจากใบหน้าปากและลำตัว
  7. สารเคมีที่ไม่ได้ใช้ไม่ควรนำกลับมาใส่ในขวดเดิม ต้องกำจัดในภาชนะที่เตรียมไว้ หรือตามคำแนะนำของผู้ดูแล
  8. นักศึกษาต้องสวมแว่นตานิรภัยเสื้อกราวด์และรองเท้าสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  9. อุปกรณ์ที่ร้อนต้องใช้เวลาในการเย็นตัวลง ปล่อยให้เวลาเย็นลงและใช้แหนบหรือถุงมือป้องกันความร้อนขณะเคลื่อนย้าย
  10. หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่าตกใจ แจ้งผู้ดูแลทันที เพื่อขอความช่วยเหลือ

Image result for primary school science laboratory

ให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ด้วยการเรียนรู้ผ่านการทดลองจริงด้วยตนเอง อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ อุ่นใจ

Share Button

Post Author: Admin