กิจกรรม : พลังงานไฟฟ้าจากมะนาว

ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งการผลิตไฟฟ้าสามารถทำได้ในหลายรูปแบบ ทั้งจาก การผลิตไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น การผลิตไฟฟ้าจากเขื่อน กังหันลม เป็นต้น หรือการผลิตไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมี ที่สามารถทดลองได้ด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย

วัสดุอุปกรณ์

  1. มะนาว 4 ลูก (โดยประมาณ)
  2. ลวดทองแดง
  3. สกรู หรือแผ่นสังกะสี
  4. สายไฟ
  5. หลอด LED

Power up a light bulb using lemons! Homemade battery using lemons, nails and wires. It's so simple. Show your kids how electric current can be generated.

วิธีการดำเนินกิจกรรม

  1. คลึงผลมะนาวเล็กน้อย เพื่อให้ผลมะนาวคลายตัว
  2. เสียบลวดทองแดง และสกรูลงในผลมะนาว ผลละ 1 คู่ ให้มีระยะห่างกันประมาณ 1 นิ้ว
  3. เชื่อมต่อสายไฟแบบอนุกรม จากสกรูของผลที่หนึ่งไปยังลวดทองแดงของผลที่สอง และจากสกรูของผลที่สองไปยังลวดทองแดงของผลที่สาม  (ต่อแบบทิศทางเดียวคล้ายการเชื่อมต่อโซ่) จนถึงผลที่สี่
  4. ต่อสายไปจากลวดทองแดงของผลที่หนึ่งไปยังขาของหลอด LED ด้านยาว และต่อสายไปจากสกรูของผลที่หนึ่งไปยังขาของหลอด LED ด้านสั้น
  5. สังเกตการเกิดกระแสไฟฟ้า และความส่องสว่างของหลอด LED

Power up a light bulb using lemons! Homemade battery using lemons, nails and wires. It's so simple!

ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนผลมะนาว เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า และเพื่อเพิ่มความสว่างของหลอด LED ได้

 

การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยปฏิกิริยาเคมี

แบตเตอรี่ทำจากโลหะสองประเภทที่แตกต่างกันในสารละลายที่เป็นกรด

ในการทดลองนี้ทองแดงและสกรู (เป็นโลหะชุบสังกะสี) เป็นโลหะสองชนิดและน้ำมะนาวเป็นสารละลายที่เป็นกรด

กระแสไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นเมื่อโลหะสองชนิดมีแนวโน้มที่จะสูญเสียอิเล็กตรอนที่มีประจุไฟฟ้าลดลง

เนื่องจากสังกะสีสูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าทองแดง ดังนั้น สังกะสีเป็นขั้วลบ (ขั้วลบ) และทองแดงเป็นขั้วบวก (ขั้วบวก)

เมื่อแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับหลอดไฟ LED วงจรจะปิดลง (วงจรปิด หมายถึงสวิตซ์ถูกเปิด) อิเล็กตรอนไหลจากขั้วไฟฟ้าสังกะสีผ่านหลอด LED ไปยังขั้วไฟฟ้าทองแดงและหลอดไฟสว่างขึ้น

เห็นได้ชัดว่าแบตเตอรี่มะนาวนี้มีกระแสไฟฟ้าไม่มากพอที่จะสามารถชาร์จโทรศัพท์ แต่การทดลองที่น่าทึ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าตรง (DC voltage) ได้อย่างไร

 

Share Button

Post Author: Admin