สื่อการสอน “คณิตศาสตร์” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำสื่อการสอนในรายวิชา “คณิตศาสตร์” ในรูปแบบวีดีโอการสอน  รวมไปถึงแบบฝึกหัด เผยแพร่ จำนวน 170 สื่อ ดังนี้

 

Name
Size
 [โปรแกรม GSP] ใช้กับสื่อปฎิสัมพันธ์.rar
5 MB
 การนับและความน่าจะเป็น_(บทนำ).mp4
128 MB
 การนับและความน่าจะเป็น_ตอนที่1_การนับเบื้องต้น.mp4
423 MB
 การนับและความน่าจะเป็น_ตอนที่2_การเรียงสับเปลี่ยน.mp4
422 MB
 การนับและความน่าจะเป็น_ตอนที่3_การจัดหมู่.mp4
417 MB
 การนับและความน่าจะเป็น_ตอนที่4_ทฤษฎีบททวินาม.mp4
442 MB
 การนับและความน่าจะเป็น_ตอนที่5_การทดลองสุ่ม.mp4
422 MB
 การนับและความน่าจะเป็น_ตอนที่6_ความน่าจะเป็น1.mp4
463 MB
 การนับและความน่าจะเป็น_ตอนที่7_ความน่าจะเป็น2.mp4
407 MB
 การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์_(บทนำ).mp4
143 MB
 การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์_ตอนที่1_การให้เหตุผล.mp4
434 MB
 การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์_ตอนที่2_ประพจน์และกาสมมูล.mp4
379 MB
 การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์_ตอนที่3_สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล.mp4
424 MB
 การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์_ตอนที่4_ประโยคเปิดและวลีบ่งปริมาณ.mp4
451 MB
 การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์_สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่อง ตารางค่าความจริง.rar
4 MB
 การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์_สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่อง หอคอยฮานอย.rar
3 MB
 การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์_แบบฝึกหัด_ตอนที่1.rar
1 GB
 การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์_แบบฝึกหัด_ตอนที่2.rar
1 GB
 การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์_แบบฝึกหัด_ตอนที่3.rar
2 GB
 กำหนดการเชิงเส้น_(บทนำ).mp4
89 MB
 กำหนดการเชิงเส้น_ตอนที่1_การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์.mp4
366 MB
 กำหนดการเชิงเส้น_ตอนที่2_การหาค่าสุดขีด.mp4
349 MB
 ข้อสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ระดับสูง_แบบฝึกหัด_ตอนที่1.rar
3 GB
 ข้อสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ระดับสูง_แบบฝึกหัด_ตอนที่2.rar
3 GB
 คณิตศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ.mp4
370 MB
 คณิตศาสตร์และการเงินในชีวิตประจำวัน_ตอนที่1_(ภาษีและเครดิต).mp4
651 MB
 คณิตศาสตร์และการเงินในชีวิตประจำวัน_ตอนที่2_(ดอกเบี้ยและค่างวด).mp4
963 MB
 คณิตศาสตร์และการเงินในชีวิตประจำวัน_ตอนที่3_(ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน).mp4
793 MB
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน_(บทนำ).mp4
104 MB
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน_ตอนที่1_ความสัมพันธ์.mp4
395 MB
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน_ตอนที่2_โดเมนและเรนจ์.mp4
430 MB
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน_ตอนที่3_อินเวอร์สของความสัมพันธ์และบทนิยามของฟังก์ชัน.mp4
439 MB
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน_ตอนที่4_ฟังก์ชันเบื้องต้น.mp4
451 MB
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน_ตอนที่5_พีชคณิตของฟังก์ชัน.mp4
403 MB
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน_ตอนที่6_อินเวอร์สของฟังก์ชันและฟังก์ชันอินเวอร์ส.mp4
390 MB
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน_ตอนที่7_ฟังก์ชันประกอบ.mp4
435 MB
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน_แบบฝึกหัด_ตอนที่1.rar
4 GB
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน_แบบฝึกหัด_ตอนที่2.rar
3 GB
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน_แบบฝึกหัด_ตอนที่3.rar
2 GB
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน_แบบฝึกหัด_ตอนที่4.rar
2 GB
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน_แบบฝึกหัด_ตอนที่5.rar
3 GB
 จำนวนจริง_(บทนำ).mp4
135 MB
 จำนวนจริง_ตอนที่1_สมบัติของจำนวนจริง.mp4
394 MB
 จำนวนจริง_ตอนที่2_การแยกตัวประกอบ.mp4
399 MB
 จำนวนจริง_ตอนที่3_ทฤษฎีบทตัวประกอบ.mp4
411 MB
 จำนวนจริง_ตอนที่4_สมการพหุนาม.mp4
387 MB
 จำนวนจริง_ตอนที่5_อสมการ.mp4
397 MB
 จำนวนจริง_ตอนที่6_เทคนิคการแก้อสมการ.mp4
440 MB
 จำนวนจริง_ตอนที่7_ค่าสัมบูรณ์.mp4
447 MB
 จำนวนจริง_ตอนที่8_การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์.mp4
450 MB
 จำนวนจริง_ตอนที่9_กราฟค่าสัมบูรณ์.mp4
427 MB
 จำนวนจริง_สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่อง กราฟค่าสัมบูรณ์.rar
3 MB
 จำนวนจริง_สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่อง ช่วงบนเส้นจำนวน.rar
2 MB
 จำนวนจริง_สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม.rar
3 MB
 จำนวนจริง_แบบฝึกหัด_ตอนที่1.rar
2 GB
 จำนวนจริง_แบบฝึกหัด_ตอนที่2.rar
2 GB
 จำนวนจริง_แบบฝึกหัด_ตอนที่3.rar
2 GB
 จำนวนจริง_แบบฝึกหัด_ตอนที่4.rar
3 GB
 จำนวนจริง_แบบฝึกหัด_ตอนที่5.rar
2 GB
 จำนวนจริง_แบบฝึกหัด_ตอนที่6.rar
2 GB
 จำนวนเชิงซ้อน_(บทนำ).mp4
309 MB
 จำนวนเชิงซ้อน_ตอนที่1_(จำนวนเชิงซ้อน).mp4
896 MB
 จำนวนเชิงซ้อน_ตอนที่2_(สังยุคและค่่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน).mp4
733 MB
 จำนวนเชิงซ้อน_ตอนที่3_(พิกัดเชิงขั้ว).mp4
908 MB
 จำนวนเชิงซ้อน_ตอนที่4_(รากของจำนวนเชิงซ้อน).mp4
769 MB
 ตรีโกณมิติ_(บทนำ).mp4
89 MB
 ตรีโกณมิติ_ตอนที่1_อัตราส่วนตรีโกณมิติ.mp4
401 MB
 ตรีโกณมิติ_ตอนที่2_เอกลักษณ์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ.mp4
405 MB
 ตรีโกณมิติ_ตอนที่3_ฟังก์ชันตรีโกณมิติ1.mp4
379 MB
 ตรีโกณมิติ_ตอนที่4_ฟังก์ชันตรีโกณมิติ2.mp4
474 MB
 ตรีโกณมิติ_ตอนที่5_ฟังก์ชันตรีโกณมิติ3.mp4
460 MB
 ตรีโกณมิติ_ตอนที่6_กฎของไซน์และโคไซน์.mp4
413 MB
 ตรีโกณมิติ_ตอนที่7_กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ.mp4
461 MB
 ตรีโกณมิติ_ตอนที่8_ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน.mp4
359 MB
 ตรีโกณมิติ_สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่องกฎของไซน์และกฎของโคไซน์.rar
2 MB
 ตรีโกณมิติ_สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่องกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ.rar
2 MB
 ตรีโกณมิติ_สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่องมุมบนวงกลมหนึ่งหน่วย.rar
2 MB
 ตรีโกณมิติ_แบบฝึกหัด_ตอนที่1.rar
3 GB
 ตรีโกณมิติ_แบบฝึกหัด_ตอนที่2.rar
3 GB
 ตรีโกณมิติ_แบบฝึกหัด_ตอนที่3.rar
3 GB
 ตรีโกณมิติ_แบบฝึกหัด_ตอนที่4.rar
3 GB
 ตรีโกณมิติ_แบบฝึกหัด_ตอนที่5.rar
3 GB
 ตรีโกณมิติ_แบบฝึกหัด_ตอนที่6.rar
2 GB
 ทฤษฎีจำนวน_แบบฝึกหัด_ตอนที่1.rar
2 GB
 ทฤษฎีจำนวน_แบบฝึกหัด_ตอนที่2.rar
3 GB
 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น_(บทนำ).mp4
143 MB
 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น_ตอนที่1_การหารลงตัวและจำนวนเฉพาะ.mp4
397 MB
 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น_ตอนที่2_ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย.mp4
423 MB
 ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและลอการิทึม_(บทนำ).mp4
96 MB
 ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและลอการิทึม_ตอนที่1_เลขยกกำลัง.mp4
422 MB
 ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและลอการิทึม_ตอนที่2_ฟังก์ชันชี้กำลังและฟังก์ชันลอการิทึม.mp4
442 MB
 ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและลอการิทึม_ตอนที่3_ลอการิทึม.mp4
415 MB
 ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและลอการิทึม_ตอนที่4_อสมการเลขชี้กำลัง.mp4
424 MB
 ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและลอการิทึม_ตอนที่5_อสมการลอการิทึม.mp4
393 MB
 ลำดับและอนุกรม_(บทนำ).mp4
107 MB
 ลำดับและอนุกรม_ตอนที่1_ลำดับ.mp4
425 MB
 ลำดับและอนุกรม_ตอนที่2_การประยุกต์ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิต.mp4
389 MB
 ลำดับและอนุกรม_ตอนที่3_ลิมิตของลำดับ.mp4
417 MB
 ลำดับและอนุกรม_ตอนที่4_ผลบวกย่อย.mp4
438 MB
 ลำดับและอนุกรม_ตอนที่5_อนุกรม.mp4
418 MB
 ลำดับและอนุกรม_ตอนที่6_ทฤษฏีบทการลู่เข้าของอนุกรม.mp4
429 MB
 ลำดับและอนุกรม_แบบฝึกหัด_ตอนที่1.rar
3 GB
 ลำดับและอนุกรม_แบบฝึกหัด_ตอนที่2.rar
2 GB
 ลำดับและอนุกรม_แบบฝึกหัด_ตอนที่3.rar
3 GB
 ลำดับและอนุกรม_แบบฝึกหัด_ตอนที่4.rar
2 GB
 ลำดับและอนุกรม_แบบฝึกหัด_ตอนที่5.rar
2 GB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_(บทนำ).mp4
108 MB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_ตอนที่01_เนื้อหา.mp4
464 MB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_ตอนที่02_แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง1.mp4
421 MB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_ตอนที่03_แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง2.mp4
460 MB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_ตอนที่04_แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง3.mp4
428 MB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_ตอนที่05_การกระจายของข้อมูล.mp4
420 MB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_ตอนที่06_การกระจายสัมบูรณ์1.mp4
405 MB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_ตอนที่07_การกระจายสัมบูรณ์2.mp4
426 MB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_ตอนที่08_การกระจายสัมบูรณ์3.mp4
413 MB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_ตอนที่09_การกระจายสัมพัทธ์.mp4
389 MB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_ตอนที่10_คะแนนมาตรฐาน.mp4
413 MB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_ตอนที่11_ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล1.mp4
450 MB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_ตอนที่12_ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล2.mp4
437 MB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_ตอนที่13_โปรแกรมการคำนวณทางสถิติ1.mp4
262 MB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_ตอนที่14_โปรแกรมการคำนวณทางสถิติ2.mp4
218 MB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_แบบฝึกหัด_ตอนที่1.rar
2 GB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_แบบฝึกหัด_ตอนที่2.rar
2 GB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_แบบฝึกหัด_ตอนที่3.rar
2 GB
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล_แบบฝึกหัด_ตอนที่4.rar
2 GB
 หลักคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1.mp4
800 MB
 หลักคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2.mp4
738 MB
 เซต_(บทนำ).mp4
109 MB
 เซต_ตอนที่1_ความหมายของเซต.mp4
371 MB
 เซต_ตอนที่2_เซตกำลังและการดำเนินการบนเซต.mp4
446 MB
 เซต_ตอนที่3_เอกลักษณ์ของการดำเนินการบนเซตและแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์.mp4
399 MB
 เซต_สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่อง แผนภาพเวนน์ออยเลอร์.rar
3 MB
 เซต_แบบฝึกหัด_ตอนที่1.rar
2 GB
 เซต_แบบฝึกหัด_ตอนที่2.rar
2 GB
 เมทริกซ์_(บทนำ).mp4
226 MB
 เมทริกซ์_ตอนที่1_(ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์).mp4
1010 MB
 เมทริกซ์_ตอนที่2_(การคูณและอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ขนาด 2×2).mp4
1 GB
 เมทริกซ์_ตอนที่3_(ดีเทอมิแนนต์).mp4
1 GB
 เมทริกซ์_ตอนที่4_(อินเวอร์สการคูณ และ การดำเนินการตามแถว).mp4
1 GB
 เมทริกซ์_ตอนที่5_(การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น).mp4
1 GB
 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย_(บทนำ).mp4
303 MB
 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย_ตอนที่1_(จุดและส่วนของเส้นตรง).mp4
1 GB
 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย_ตอนที่2_(ความชันและเส้นตรง).mp4
1022 MB
 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย_ตอนที่3_(ระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรง).mp4
962 MB
 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย_ตอนที่4_(วงกลม).mp4
1 GB
 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย_ตอนที่5_(พาราโบลา).mp4
1 GB
 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย_ตอนที่6_(วงรี).mp4
1 GB
 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย_ตอนที่7_(ไฮเพอร์โบลา).mp4
1 GB
 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย_ตอนที่8_(การตรวจสอบสมการภาคตัดกรวย).mp4
801 MB
 เวกเตอร์_(บทนำ).mp4
259 MB
 เวกเตอร์_ตอนที่ 1 (เวกเตอร์ในเชิงเรขาคณิต).mp4
738 MB
 เวกเตอร์_ตอนที่ 2 (เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก).mp4
620 MB
 เวกเตอร์_ตอนที่ 3 (การคูณเวกเตอร์เชิงสเกลาร์).mp4
551 MB
 เวกเตอร์_ตอนที่ 4 (การคูณเวกเตอร์เชิงเวกเตอร์).mp4
597 MB
 แคลคูลัส_(บทนำ).mp4
251 MB
 แคลคูลัส_ตอนที่1_(ลิมิต).mp4
863 MB
 แคลคูลัส_ตอนที่2_(ความต่อเนื่อง).mp4
831 MB
 แคลคูลัส_ตอนที่3_(อัตราการเปลี่ยนแปลงและบทนิยามของอนุพันธ์).mp4
896 MB
 แคลคูลัส_ตอนที่4_(อนุพันธ์).mp4
968 MB
 แคลคูลัส_ตอนที่5_(ค่าสุดขีดสัมพัทธ์และค่าสุดขีดสัมบูรณ์).mp4
928 MB
 แคลคูลัส_ตอนที่6_(การประยุกต์ค่่าสุดขีด).mp4
756 MB
 แคลคูลัส_ตอนที่7_(ปริพันธ์ 1).mp4
885 MB
 แคลคูลัส_ตอนที่8_(ปริพันธ์ 2).mp4
822 MB
 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 (แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น).mp4
1 GB
 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 (ความสัมพันธ์เวียนเกิดและการประยุกต์).mp4
1 GB
 โครงงานคณิตศาสตร์_ตอนที่1_การลงทุนSET50.mp4
273 MB
 โครงงานคณิตศาสตร์_ตอนที่2_ปัญหาการวางตัวเบี้ยบนตารางจัตุรัส.mp4
262 MB
 โครงงานคณิตศาสตร์_ตอนที่3_การถอดรากที่3.mp4
404 MB
 โครงงานคณิตศาสตร์_ตอนที่4_เส้นตรงล้อมเส้นโค้ง.mp4
337 MB
 โครงงานคณิตศาสตร์_ตอนที่5_กระเบื้องที่ยืดหดได้.mp4
225 MB

 

ที่มา : http://courseware.sc.chula.ac.th

Share Button

Post Author: Admin