สื่อการสอน “ชีววิทยา” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำสื่อการสอนในรายวิชา “ชีววิทยา” ในรูปแบบวีดีโอการสอน  รวมไปถึงแบบฝึกหัด เผยแพร่ จำนวน 169 สื่อ ดังนี้

Name
Size
 Fermentation และ Anaerobic respiration.mp4
195 MB
 Krebs cycle.mp4
292 MB
 Oxidative phosphorylation.mp4
89 MB
 Redox reaction ในเซลล์.mp4
342 MB
 Testcross, Backcross, Reciprocal cross.mp4
335 MB
 Triacylglygerol และ Phospholipid.mp4
243 MB
 กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ.mp4
117 MB
 กรดนิวคลีอิก.mp4
151 MB
 กรดแอบไซซิก.mp4
255 MB
 กรดไขมัน.mp4
194 MB
 กระบวนการ glycolysis.mp4
280 MB
 กระบวนการเกิดโฟโตเรสไพเรชัน.mp4
255 MB
 กลไกการสร้าง และการทำงานของแอนติบอดี.mp4
338 MB
 กลไกการหายใจและศูนย์ควบคุมการหายใจในคน.mp4
125 MB
 กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4.mp4
80 MB
 กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช CAM.mp4
83 MB
 กลไกของพฤติกรรม.mp4
121 MB
 กล้ามเนื้อ.mp4
102 MB
 การกินอาหารและการย่อยอาหารของสัตว์ที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์.mp4
379 MB
 การงอกของเมล็ด.mp4
139 MB
 การจำลองตัวของดีเอ็นเอ (DNA Replication).mp4
285 MB
 การดำรงชีวิตของเซลล์.mp4
107 MB
 การถอดรหัส (Transcription).mp4
151 MB
 การถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาท.mp4
121 MB
 การถ่ายทอดพลังงาน.mp4
400 MB
 การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมแบบ Sex influence, Sex limited และยีนบนโครโมโซมเพศ (Sex linked gene).mp4
480 MB
 การทำงานของเซลล์ประสาท.mp4
122 MB
 การทำงานเป็นทีมของฮอร์โมนเพื่อควบคุมภาวะดุลยภาพของร่างกาย.mp4
303 MB
 การปฏิสนธิ.mp4
322 MB
 การปฏิสนธิของพืชดอก.mp4
105 MB
 การป้องกันตนเองของร่างกายและระบบภูมิคุ้มกัน.mp4
166 MB
 การพักตัวของเมล็ด.mp4
332 MB
 การรักษาสมดุลน้ำและเกลือแร่ในสัตว์.mp4
249 MB
 การลำเลียงน้ำของพืช.mp4
189 MB
 การลำเลียงและแลกเปลี่ยนแก๊ส.mp4
309 MB
 การลำเลียงในโฟลเอ็ม.mp4
278 MB
 การวางแผนการทดลอง และการตรวจสอบสมมติฐาน.mp4
116 MB
 การศึกษาพันธุประวัติ.mp4
598 MB
 การสังเคราะห์โปรตีนและมิวเทชันระดับยีน.mp4
346 MB
 การสำรวจระบบนิเวศบนบก.mp4
124 MB
 การสำรวจระบบนิเวศแหล่งน้ำ.mp4
171 MB
 การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 1.mp4
116 MB
 การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 2.mp4
164 MB
 การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 3.mp4
184 MB
 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและระบบสืบพันธุ์.mp4
312 MB
 การสื่อสารระยะใกล้.mp4
140 MB
 การสื่อสารระยะไกล.mp4
80 MB
 การสื่อสารระหว่างสัตว์.mp4
127 MB
 การสื่อสารระหว่างเซลล์; บทนำ.mp4
126 MB
 การอยู่รอด (survivorship) ของประชากร.mp4
199 MB
 การเกิดและโครงสร้างผล.mp4
164 MB
 การเกิดและโครงสร้างเมล็ด.mp4
430 MB
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลผล และการสรุปผลการทดลอง.mp4
227 MB
 การเคลื่อนที่ของนก.mp4
599 MB
 การเคลื่อนที่ของปลา.mp4
114 MB
 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง.mp4
238 MB
 การเคลื่อนไหวของพืช.mp4
131 MB
 การเจริญระยะต้นของเอ็มบริโอ (Early embryonic development).mp4
543 MB
 การเจริญระยะหลังเอ็มบริโอ (Post embryonic development).mp4
327 MB
 การเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษา.mp4
65 MB
 การเพิ่มขนาดของประชากร(population growth).mp4
100 MB
 การแปลรหัส (Translation).mp4
178 MB
 การแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์น้ำและสัตว์บก.mp4
94 MB
 การแสดงออกของยีนแบบ Complete dominant, Incomplete dominant และ Codominant.mp4
425 MB
 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในการเกษตร.mp4
244 MB
 กำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิต.mp4
442 MB
 ของเสียและการขับถ่ายในสัตว์.mp4
335 MB
 ขั้นตอนของพันธุวิศวกรรม.mp4
212 MB
 ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยก.mp4
160 MB
 ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ โครโมโซม และจีโนม.mp4
335 MB
 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพ.mp4
189 MB
 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ.mp4
133 MB
 ความสามารถในการดูดกลืนแสงของสารสีชนิดต่าง ๆ.mp4
350 MB
 ความหมายของคำว่าประชากรและประวัติการศึกษาประชากร.mp4
103 MB
 ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมต่อการดำรงชีวิต.mp4
360 MB
 ความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง.mp4
228 MB
 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง.mp4
197 MB
 ความแตกต่างระหว่างกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน.mp4
187 MB
 คำถามทบทวน Photosynthesis.rar
92 MB
 จิบเบอเรลลิน.mp4
301 MB
 ชนิดของฮอร์โมนและชนิดของเซลล์เป้าหมาย.mp4
133 MB
 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น.mp4
242 MB
 ชาร์ล ดาร์วิน คือใคร.mp4
130 MB
 ชีวจริยธรรม.mp4
113 MB
 ชีววิทยาคืออะไร.mp4
184 MB
 ตัวอย่างการทดลองทางชีววิทยา.mp4
103 MB
 ตาและการมองเห็น.mp4
452 MB
 ทรัพยากรน้ำ.mp4
371 MB
 ทรัพยากรป่าไม้.mp4
385 MB
 ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน.mp4
138 MB
 ทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิด.mp4
474 MB
 ทางเดินอาหารและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง.mp4
95 MB
 ธาตุอาหารของพืช.mp4
471 MB
 บทบาทของพันธุกรรมและประสบการณ์ต่อพฤติกรรมของสัตว์.mp4
415 MB
 บทบาทของฮอร์โมนในการควบคุมระบบสืบพันธุ์.mp4
578 MB
 ปฏิกิริยา Polymerization และ hydrolysis.mp4
83 MB
 ปฏิกิริยาคาร์บอน.mp4
90 MB
 ปฏิกิริยาแสง (Light Reaction).mp4
130 MB
 ประชากรมนุษย์ (human population).mp4
288 MB
 ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดพลังงาน.mp4
210 MB
 ประเภททรัพยากรธรรมชาติ.mp4
82 MB
 ปัจจัยจำกัดในการสังเคราะห์แสง.mp4
164 MB
 ปัญหาที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม.mp4
129 MB
 ปากใบและการควบคุมการเปิด-ปิดของปากใบ.mp4
152 MB
 พฤติกรรมการเรียนรู้.mp4
215 MB
 พลังงานชีวิต.mp4
94 MB
 พอลิยีน (Polygene).mp4
195 MB
 ภาพรวมของการสลายอาหารระดับเซลล์.mp4
100 MB
 มัลติเปิล แอลลีล.mp4
153 MB
 มิวเทชันระดับโครโมโซม.mp4
444 MB
 ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน (Linkage).mp4
277 MB
 ระบบต่างๆของร่างกาย กายวิภาคกบ.mp4
545 MB
 ระบบนิเวศป่าไม้.mp4
304 MB
 ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและแบบปิด.mp4
72 MB
 รูปแบบการกระจายตัว (dispersion pattern) ของสมาชิกในประชากร.mp4
218 MB
 ลำไส้เล็ก.mp4
146 MB
 ลูกโซ่หายใจ.mp4
91 MB
 วงจรประสาทและระบบประสาทสัตว์.mp4
320 MB
 วัฎจักรของพืชดอก.mp4
191 MB
 วัฏจักรสาร.mp4
116 MB
 วิธีการหาค่าความหนาแน่นของประชากรโดยวิธีการทำเครื่องหมายและจับซ้ำ (mark-recapture method).mp4
258 MB
 วิธีการหาค่าความหนาแน่นของประชากรโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบวางแปลง.mp4
128 MB
 วิวัฒนาการของมนุษย์.mp4
136 MB
 วิวัฒนาการของสัตว์.mp4
457 MB
 วิวัฒนาการของเชื้อดื้อยา.mp4
146 MB
 สมองสัตว์และคน.mp4
310 MB
 สารอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต.mp4
243 MB
 สิ่งมีชีวิตคืออะไร.mp4
577 MB
 สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม.mp4
183 MB
 ส่วนประกอบและการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง.mp4
60 MB
 หลอดเลือดและความดันเลือด.mp4
486 MB
 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.mp4
83 MB
 หลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ.mp4
141 MB
 หัวใจของสัตว์มีกระดูกสันหลัง.mp4
455 MB
 หูและการได้ยิน.mp4
125 MB
 องค์ประกอบของการสื่อสารระหว่างเซลล์.mp4
192 MB
 องค์ประกอบของเลือด หมู่เลือด และ การแข็งตัวของเลือด.mp4
154 MB
 ออกซิน.mp4
138 MB
 ออร์แกลเนลล์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์และขนส่งโปรตีนออกนอกเซลล์.mp4
181 MB
 ออร์แกเนลล์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการสังเคราะห์โปรตีน.mp4
186 MB
 ออร์แกเนลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนรูปพลังงาน.mp4
159 MB
 อาณาจักรพืช.mp4
693 MB
 อาณาจักรฟังไจ.mp4
192 MB
 อาณาจักรมอเนอรา.mp4
223 MB
 อาณาจักรโพรทิสตา.mp4
245 MB
 ฮอร์โมนคืออะไร.mp4
86 MB
 เซลล์พืช.mp4
117 MB
 เซลล์รับความรู้สึก.mp4
113 MB
 เนื้อเยื่อพืช.mp4
151 MB
 เรื่องการวัดการเจริญเติบโตของพืช.mp4
104 MB
 เอทีลีน.mp4
277 MB
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ.mp4
139 MB
 แนะนำพันธุวิศวกรรม.mp4
104 MB
 โครงสร้างของดีเอ็นเอ (DNA structure).mp4
99 MB
 โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์.mp4
192 MB
 โครงสร้างของโครโมโซม(Chromosome structure).mp4
129 MB
 โครงสร้างดอกไม้.mp4
184 MB
 โครงสร้างอายุ (age structure) ของประชากร.mp4
127 MB
 โครงสร้างและหน้าที่ของผนังเซลล์.mp4
242 MB
 โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น.mp4
392 MB
 โครงสร้างและหน้าที่ของใบ.mp4
347 MB
 โซ่อาหารและใยอาหาร.mp4
72 MB
 โปรตีน.mp4
123 MB
 โรคทางพันธุกรรม.mp4
353 MB
 ไซโตสเกเลตัลกับการคงรูปและการเคลื่อนที่ของเซลล์.mp4
242 MB
 ไซโทไคนิน.mp4
283 MB
 ไต หน่วยไต และการสร้างปัสสาวะของ.mp4
121 MB
 ไบโอมบนบก.mp4
185 MB
 ไบโอมในน้ำ.mp4
409 MB
Share Button

Post Author: Admin