สื่อการสอน “ฟิสิกส์” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำสื่อการสอนในรายวิชา “ฟิสิกส์” ในรูปแบบวีดีโอการสอน  รวมไปถึงแบบฝึกหัด เผยแพร่ จำนวน 169 สื่อ ดังนี้

Name
Size
 กิจกรรม_กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน.mp4
807 MB
 กิจกรรม_กฎของฮุก.mp4
97 MB
 กิจกรรม_กฎของเลนซ์.mp4
242 MB
 กิจกรรม_การชนกันใน 2 มิติ.mp4
205 MB
 กิจกรรม_การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน.mp4
313 MB
 กิจกรรม_การวัดความร้อนจำเพาะของวัสดุ.mp4
272 MB
 กิจกรรม_การวัดความหนาแน่นของเหรียญโลหะ.mp4
424 MB
 กิจกรรม_การวัดความเร็ว.mp4
227 MB
 กิจกรรม_การสร้างกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย.mp4
338 MB
 กิจกรรม_การสร้างและปรับเทียบเทอร์มอมิเตอร์.mp4
215 MB
 กิจกรรม_การหักเห และการสะท้อนของแสง.mp4
514 MB
 กิจกรรม_การหาความยาวคลื่นของแสงโซเดียม.mp4
196 MB
 กิจกรรม_การหาความยาวโฟกัสของเลนส์.mp4
242 MB
 กิจกรรม_การหาทิศของสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟ.mp4
93 MB
 กิจกรรม_การหาอัตรเร็วเสียงในอากาศด้วยวิธีเรโซแนนซ์.mp4
79 MB
 กิจกรรม_การหาโมเมนต์ความเฉี่อยของเพนดูลัมแบบบิด.mp4
211 MB
 กิจกรรม_การเคลื่อนที่แบบวงกลม.mp4
257 MB
 กิจกรรม_การเคลื่อนที่แบบฮอร์มอนิกอย่างง่าย.mp4
157 MB
 กิจกรรม_การเปลี่ยนแปลงพลังงาน.mp4
624 MB
 กิจกรรม_การแกว่งลูกตุ้มอย่างง่าย.mp4
96 MB
 กิจกรรม_การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง.mp4
73 MB
 กิจกรรม_กิจกรรมการเคลื่อนที่แบบตกอย่างอิสระ.mp4
113 MB
 กิจกรรม_กิจกรรมการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์.mp4
63 MB
 กิจกรรม_คลื่นนิ่งในเส้นเชือก.mp4
87 MB
 กิจกรรม_พลังงานจลน์.mp4
95 MB
 กิจกรรม_พลังงานศักย์โน้มถ่วง.mp4
306 MB
 กิจกรรม_ลูกตุ้มกายภาพ.mp4
92 MB
 กิจกรรม_ศูนย์กลางมวล.mp4
108 MB
 กิจกรรม_สถิติของการสลายตัวของนิวเคลียสกัมมันตรังสี.mp4
220 MB
 กิจกรรม_สเปกตรัมของแสง.mp4
65 MB
 กิจกรรม_เส้นสมศักย์.mp4
194 MB
 กิจกรรม_แรงเสียดทาน.mp4
133 MB
 กิจกรรม_โพราไรเซชันของแสง.mp4
82 MB
 กิจกรรม_ไฟฟ้าสถิต.mp4
140 MB
 บทเรียน_กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน.mp4
120 MB
 บทเรียน_กฎการเคลื่อนที่ข้อที่1และข้อ2 ของนิวตัน.mp4
151 MB
 บทเรียน_กฎของแก๊สอุดมคติ.mp4
99 MB
 บทเรียน_กฎสากลของการอนุรักษ์พลังงานและการแปลงพลังงาน.mp4
146 MB
 บทเรียน_กฏการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำไฟฟ้า.mp4
107 MB
 บทเรียน_กฏการเคลื่อนที่2และ3มิติ.mp4
167 MB
 บทเรียน_กรอบอ้างอิง และสภาพสัมพัทธ์.mp4
64 MB
 บทเรียน_กระประยุกต์เรื่องกฏการเคลื่อนที่.mp4
98 MB
 บทเรียน_กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ.mp4
175 MB
 บทเรียน_การคลื่นที่แบบวงกลม.mp4
127 MB
 บทเรียน_การค้นพบกัมมันตภาพรังสี.mp4
328 MB
 บทเรียน_การซ้อนทับของคลื่น.mp4
253 MB
 บทเรียน_การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่.mp4
551 MB
 บทเรียน_การถ่ายโอนความร้อนการแผ่รังสี.mp4
171 MB
 บทเรียน_การทำงานในการหมุน.mp4
132 MB
 บทเรียน_การบันทึกผลการทดลองและผลการคำนวณทางฟิสิกส์.mp4
294 MB
 บทเรียน_การประยุกต์เรื่องพลังงาน อนุรักษ์พลังงาน.mp4
279 MB
 บทเรียน_การประยุกต์เรื่องสมดุลกล.mp4
537 MB
 บทเรียน_การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น.mp4
156 MB
 บทเรียน_การสลายตัวของนิวเคลียสกัมมันตรังสี.mp4
147 MB
 บทเรียน_การสะท้อน.mp4
265 MB
 บทเรียน_การหมุน ความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม.mp4
262 MB
 บทเรียน_การหักเหของแสง.mp4
260 MB
 บทเรียน_การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการประยุกต์.mp4
332 MB
 บทเรียน_การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย.mp4
294 MB
 บทเรียน_การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์.mp4
118 MB
 บทเรียน_การแกว่งของวัตถุ.mp4
327 MB
 บทเรียน_การแทรกสอด.mp4
242 MB
 บทเรียน_การแทรกสอดของแสง.mp4
200 MB
 บทเรียน_การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุดำ.mp4
167 MB
 บทเรียน_ความดันในของไหลสถิต.mp4
208 MB
 บทเรียน_ความร้อนกับอุณหภูมิ.mp4
352 MB
 บทเรียน_ความหนืดของของไหล.mp4
236 MB
 บทเรียน_ความเร็วและอัตราเร็ว.mp4
324 MB
 บทเรียน_ความเร่งและอัตราเร่ง.mp4
351 MB
 บทเรียน_ความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก.mp4
131 MB
 บทเรียน_คูลอมบ์.mp4
236 MB
 บทเรียน_งานและกำลัง.mp4
160 MB
 บทเรียน_จุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์ถ่วง.mp4
130 MB
 บทเรียน_ตัวนำ กึ่งตัวนำและฉนวน.mp4
389 MB
 บทเรียน_ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ.mp4
290 MB
 บทเรียน_ตัวเก็บประจุและความจุ.mp4
109 MB
 บทเรียน_ตำแหน่งระยะทางและการกระจัด.mp4
156 MB
 บทเรียน_ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส.mp4
332 MB
 บทเรียน_ทฤษฎีอะตอมของโบร์และความไม่สมบูนรณ์ของทฤษฎีของโบร์.mp4
140 MB
 บทเรียน_ทอร์กและการหมูน.mp4
137 MB
 บทเรียน_ทอร์ค.mp4
238 MB
 บทเรียน_ทัศนอุปกรณ์.mp4
516 MB
 บทเรียน_ธรรมชาติของเสียง อัตราเร็ว และตัวกลาง.mp4
393 MB
 บทเรียน_นิวเคลียร์ฟิชชัน.mp4
136 MB
 บทเรียน_น้ำหนักแรงดึงดูดระหว่างมวล.mp4
106 MB
 บทเรียน_บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง.mp4
191 MB
 บทเรียน_ปฏิกริยานิวเคลียร์.mp4
331 MB
 บทเรียน_ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก.mp4
146 MB
 บทเรียน_ปรากฎการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า.mp4
105 MB
 บทเรียน_ปรากฎการณ์โฟโตอิเลคทริค.mp4
145 MB
 บทเรียน_ปรากฏการณ์คอมป์ตัน.mp4
170 MB
 บทเรียน_พลศาสตร์ของของไหล.mp4
103 MB
 บทเรียน_พลังงานจลน์.mp4
308 MB
 บทเรียน_พลังงานภายในของระบบและงานที่ทำโดยแก๊ส.mp4
322 MB
 บทเรียน_พลังงานศักย์.mp4
268 MB
 บทเรียน_ฟิวชัน.mp4
184 MB
 บทเรียน_มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.mp4
341 MB
 บทเรียน_มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น.mp4
119 MB
 บทเรียน_รัศมีของนิวเคลียส.mp4
126 MB
 บทเรียน_ลักษณะของคลื่นกล.mp4
177 MB
 บทเรียน_ศักดิ์ไฟฟ้า.mp4
168 MB
 บทเรียน_สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า.mp4
415 MB
 บทเรียน_สนามแม่เหล็กและฟลักซืแม่เหล็ก.mp4
223 MB
 บทเรียน_สนามไฟฟ้า.mp4
420 MB
 บทเรียน_สภาพสมดุล เงื่อนไขของสมดุล.mp4
468 MB
 บทเรียน_สมการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่.mp4
124 MB
 บทเรียน_สมการแบร์นูลลี.mp4
393 MB
 บทเรียน_สมมติฐานของเดอ บรอยล์.mp4
170 MB
 บทเรียน_สเปคตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า.mp4
242 MB
 บทเรียน_องประกอบนิวเคลียส.mp4
149 MB
 บทเรียน_อนุรักษ์พลังงาน.mp4
141 MB
 บทเรียน_อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน.mp4
173 MB
 บทเรียน_อันตรายจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย.mp4
477 MB
 บทเรียน_เกรตติง.mp4
163 MB
 บทเรียน_เครื่องกล.mp4
183 MB
 บทเรียน_เครื่องมือวัดความดันและกฎของปาสกาล.mp4
165 MB
 บทเรียน_เครื่องยนต์แบบต่างๆ.mp4
324 MB
 บทเรียน_เครื่องวัดไฟฟ้า แอมมิเตอร์.mp4
296 MB
 บทเรียน_เครื่องวัดไฟฟ้า โวลท์มิเตอร์.mp4
358 MB
 บทเรียน_เลนส์บาง.mp4
255 MB
 บทเรียน_เลเซอร์.mp4
176 MB
 บทเรียน_เสถียรภาพของนิวเคลียส.mp4
251 MB
 บทเรียน_เสียง ความเข้นเสียง หูและการได้ยิน.mp4
208 MB
 บทเรียน_เสียงดนตรี.mp4
198 MB
 บทเรียน_เส้นแรงไฟฟ้า.mp4
310 MB
 บทเรียน_แรง.mp4
171 MB
 บทเรียน_แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไหลผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก.mp4
128 MB
 บทเรียน_แรงตึงผิว.mp4
342 MB
 บทเรียน_แรงที่กระทำต่ออนุภาคมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก.mp4
135 MB
 บทเรียน_แรงลอยตัว.mp4
140 MB
 บทเรียน_แรงเคลื่อนไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า.mp4
107 MB
 บทเรียน_แรงเสียดทาน.mp4
262 MB
 บทเรียน_โพลาไรส์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า.mp4
148 MB
 บทเรียน_โมเมนตัมเชิงมุม.mp4
107 MB
 บทเรียน_โมเมนต์ของแรงหรือทอร์ค โมเมนต์ของแรงคู่ควบ.mp4
373 MB
 บทเรียน_โมเมนต์ความเฉื่อย.mp4
212 MB
 บทเรียน_ไอโซโทปของธาตุ.mp4
266 MB
 สารคดี_กล้องนาโน.mp4
235 MB
 สารคดี_การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน.mp4
257 MB
 สารคดี_การวัดอัตราส่วน EM ของอิเลกตรอน.mp4
180 MB
 สารคดี_การวัดแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง.mp4
280 MB
 สารคดี_การวิเคราะห์ฟูเรียร์.mp4
100 MB
 สารคดี_การใช้งานออสซิลโลสโคปเบื้องต้น.mp4
280 MB
 สารคดี_ความหนืดของไหลการเคลื่อนที่ของสัตว์น้ำ.mp4
121 MB
 สารคดี_ความเข้าใจในวิธีการเรียนรู้องค์รวม.mp4
242 MB
 สารคดี_ตัวนำยิ่งยวด.mp4
317 MB
 สารคดี_ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต.mp4
289 MB
 สารคดี_ปรากฎการณ์รุ้ง.mp4
647 MB
 สารคดี_ปรากฎการณ์แสง.mp4
219 MB
 สารคดี_ฟิสิกส์กับของเล่นไทย.mp4
437 MB
 สารคดี_ฟิสิกส์ของ Barcode.mp4
364 MB
 สารคดี_ฟิสิกส์ของการดำน้ำสกูบา.mp4
784 MB
 สารคดี_ฟิสิกส์ของการบิน.mp4
194 MB
 สารคดี_ฟิสิกส์ของกาแฟ – เครื่องชงกาแฟแบบต่างๆ.mp4
352 MB
 สารคดี_ฟิสิกส์ของกาแฟการผลิตกาแฟสำเร็จรูป.mp4
146 MB
 สารคดี_ฟิสิกส์ของจักรยาน.mp4
152 MB
 สารคดี_ฟิสิกส์ของสเก็ตลีลา.mp4
1 GB
 สารคดี_ฟิสิกส์ของอาวุธปืน – ลูกกระสุนปืนและการเคลื่อนที่.mp4
344 MB
 สารคดี_ฟิสิกส์ของเครื่องเล่นแผ่นดิสก์.mp4
544 MB
 สารคดี_ฟิสิกส์ของโคมลอย.mp4
392 MB
 สารคดี_ฟิสิกส์น้ำอัดลม.mp4
117 MB
 สารคดี_ฟิสิกส์มีดความแข็งแกร่งของวัสดุ.mp4
209 MB
 สารคดี_ฟิสิกส์ในครัว – ภาชนะในครัว.mp4
337 MB
 สารคดี_ฟิสิกส์ในสวนสนุก.mp4
195 MB
 สารคดี_ภาพถ่ายจากรังสีเอกซ์.mp4
317 MB
 สารคดี_ภาพสามมิติ.mp4
294 MB
 สารคดี_รอยเท้าปลาวาฬและน้ำตาไวน์.mp4
164 MB
 สารคดี_อัลต้าซาวน์กับงานทางการแพทย์.mp4
208 MB
 สารคดี_เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต.mp4
259 MB

 

ที่มา : http://courseware.sc.chula.ac.th/

Share Button

Post Author: Admin