สื่อการสอน “เคมี” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำสื่อการสอนในรายวิชา “เคมี” ในรูปแบบวีดีโอการสอน  รวมไปถึงแบบฝึกหัด เผยแพร่ จำนวน 170 สื่อ ดังนี้

Name
Size
 บทที่01_การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม.rar
846 MB
 บทที่01_ขนาดอะตอมและรัศมีไอออน.rar
413 MB
 บทที่01_คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปกตรัม.rar
572 MB
 บทที่01_ตารางธาตุในปัจจุบัน.rar
399 MB
 บทที่01_วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ.rar
528 MB
 บทที่01_อนุภาคมูลฐานของอะตอม.rar
637 MB
 บทที่01_เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป.rar
414 MB
 บทที่01_แบบจำลองอะตอมของโบร์ และแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก.rar
1 GB
 บทที่01_แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 1.rar
290 MB
 บทที่01_แบบจำลองและวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 2.rar
259 MB
 บทที่02_การเกิดพันธะโคเวเลนต์.rar
207 MB
 บทที่02_การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก.rar
446 MB
 บทที่02_การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์.rar
150 MB
 บทที่02_ขั้วของพันธะและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์.rar
365 MB
 บทที่02_ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ.rar
63 MB
 บทที่02_พันธะไอออนิก ; การเกิดพันธะไอออนิก.rar
579 MB
 บทที่02_พันธะไฮโดรเจน.rar
372 MB
 บทที่02_รูปร่างของโมเลกุล.rar
240 MB
 บทที่02_สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส.rar
58 MB
 บทที่02_สารโคเวเลนต์โครงผลึกร่างตาข่าย.rar
741 MB
 บทที่02_สเปกตรัมของธาตุและการแปลความหมาย.rar
702 MB
 บทที่02_แนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์.rar
119 MB
 บทที่02_แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์.rar
558 MB
 บทที่02_โครงสร้างของสารไอออนิก.rar
662 MB
 บทที่03_การตรวจสอบและเทคโนโลยีการใช้สารกัมมันตรังสี.rar
147 MB
 บทที่03_การทำนายตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุ.rar
694 MB
 บทที่03_ธาตุไฮโดรเจน.rar
377 MB
 บทที่03_ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ IA และ IIA.rar
233 MB
 บทที่03_ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ VIIA.rar
260 MB
 บทที่03_ปฏิกิริยานิวเคลียร์.rar
219 MB
 บทที่03_สมบัติของธาตุกัมมันตรังสี.rar
115 MB
 บทที่03_สมบัติของธาตุกึ่งโลหะและสารประกอบ.rar
640 MB
 บทที่03_สมบัติของธาตุแทรนซิชันและสารประกอบ.rar
1 GB
 บทที่03_สมบัติของสารประกอบตามคาบในตารางธาตุ.rar
86 MB
 บทที่03_สารประกอบเชิงซ้อน.rar
720 MB
 บทที่04_การเตรียมสารละลายและการเจือจาง.rar
568 MB
 บทที่04_ปริมาณสัมพันธ์ในปฎิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับแก๊ส.rar
366 MB
 บทที่04_ปริมาณสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาหลายขั้นตอน.rar
242 MB
 บทที่04_ผลผลิตเป็นร้อยละ.rar
389 MB
 บทที่04_มวลสารสัมพันธ์ กฎทรงมวล และกฎสัดส่วนคงที่.rar
388 MB
 บทที่04_มวลอะตอมและมวลอะตอมเฉลี่ย.rar
142 MB
 บทที่04_มวลโมเลกุล.rar
227 MB
 บทที่04_สมการเคมีและการดุลสมการเคมี.rar
656 MB
 บทที่04_สมบัติจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย.rar
715 MB
 บทที่04_สารกำหนดปริมาณ.rar
405 MB
 บทที่04_สารละลายและหน่วยความเข้มข้นของสารละลาย.rar
63 MB
 บทที่04_สูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล.rar
64 MB
 บทที่04_สูตรโมเลกุลและมวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบ.rar
130 MB
 บทที่04_อนุภาคสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี.rar
68 MB
 บทที่04_โมลและจำนวนโมลกับอนุภาค.rar
83 MB
 บทที่04_โมลและปริมาตรของแก๊ส.rar
103 MB
 บทที่04_โมลและมวล.rar
92 MB
 บทที่05_กฎของชาร์ล.rar
506 MB
 บทที่05_กฎรวมแก๊ส.rar
651 MB
 บทที่05_กฎแก๊สสมบูรณ์.rar
977 MB
 บทที่05_กฏของบอยล์.rar
323 MB
 บทที่05_การระเหย.rar
259 MB
 บทที่05_การหลอมเหลวและการระเหิด.rar
785 MB
 บทที่05_ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว.rar
250 MB
 บทที่05_ความตึงผิว.rar
268 MB
 บทที่05_ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส.rar
386 MB
 บทที่05_ผลึกของแข็งและของแข็งอสัณฐาน.rar
707 MB
 บทที่05_รูปของของแข็ง.rar
224 MB
 บทที่05_สถานะของสสาร.rar
324 MB
 บทที่06_ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี.rar
477 MB
 บทที่06_ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี.rar
185 MB
 บทที่06_ปฏิกิริยาระหว่าง Mg กับกรด HCl.rar
811 MB
 บทที่06_ผลของความเข้มข้นของสารต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี.rar
318 MB
 บทที่06_ผลของพื้นที่ผิวของสารต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี.rar
513 MB
 บทที่06_พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี.rar
397 MB
 บทที่06_อัตราการเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวของแก๊ส N2O5.rar
591 MB
 บทที่06_แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี.rar
122 MB
 บทที่07_กราฟการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นต่อเวลาของปฏิกิริยาที่ผันกลับได้.rar
424 MB
 บทที่07_การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล 1.rar
1 GB
 บทที่07_การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล 2.rar
1 GB
 บทที่07_การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล.rar
304 MB
 บทที่07_การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้.rar
231 MB
 บทที่07_การใช้หลักของเลอชาเตอลิเอในอุตสาหกรรม.rar
558 MB
 บทที่07_ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล.rar
748 MB
 บทที่07_ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี.rar
996 MB
 บทที่07_สมดุลในปฏิกิริยาเคมี 1.rar
280 MB
 บทที่07_สมดุลในปฏิกิริยาเคมี 2.rar
346 MB
 บทที่07_หลักของเลอชาเตอลิเอ.rar
610 MB
 บทที่08_การเลือกอินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส.rar
864 MB
 บทที่08_การแตกตัวของกรดและเบส_กรดอ่อน.rar
167 MB
 บทที่08_การแตกตัวของกรดและเบส_กรดแก่และเบสแก่.rar
77 MB
 บทที่08_การแตกตัวของกรดและเบส_เบสอ่อน.rar
134 MB
 บทที่08_การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำและ pH ของสารละลาย.rar
258 MB
 บทที่08_การไทเทรตระหว่างกรดอ่อน-เบสแก่.rar
633 MB
 บทที่08_การไทเทรตระหว่างกรดแก่-เบสแก่.rar
1 GB
 บทที่08_การไทเทรตระหว่างเบสอ่อน-กรดแก่.rar
608 MB
 บทที่08_คู่กรด-เบส ตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-เลารี.rar
302 MB
 บทที่08_ทฤษฎีกรด-เบส.rar
226 MB
 บทที่08_ปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยาสะเทิน.rar
399 MB
 บทที่08_ปฏิกิริยาของกรด-เบส_ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ.rar
229 MB
 บทที่08_สารละลายกรดและสารละลายเบส ; ไอออนในสารละลาย.rar
358 MB
 บทที่08_สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์.rar
1 GB
 บทที่08_อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส.rar
340 MB
 บทที่09_การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา.rar
290 MB
 บทที่09_การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน.rar
188 MB
 บทที่09_การทดลองเรื่องปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน.rar
324 MB
 บทที่09_การป้องกันการผุกร่อนโดยวิธีอโนไดซ์ การรมดำโลหะและการป้องกันการผุกร่อนของโลหะ.rar
822 MB
 บทที่09_การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน.rar
624 MB
 บทที่09_การแยกสารที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า.rar
531 MB
 บทที่09_การแยกสารละลาย CuSO4 และ KI ด้วยกระแสไฟฟ้า.rar
1 GB
 บทที่09_การใช้ประโยชน์จาก Eo ตอนที่ 1.rar
626 MB
 บทที่09_การใช้ประโยชน์จาก Eo ตอนที่ 2.rar
613 MB
 บทที่09_ปฏิกิริยารีดอกซ์.rar
214 MB
 บทที่09_ประเภทของเซลล์กัลวานิก ถ่านไฟฉาย.rar
688 MB
 บทที่09_ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์.rar
192 MB
 บทที่09_เซลล์กัลวานิก ตอนที่2 การทดลองแสดงการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิก.rar
261 MB
 บทที่09_เซลล์ความเข้มข้น.rar
339 MB
 บทที่09_เซลล์ทุติยภูมิเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว เซลล์นิกเกิลแคดเมียม เซลล์โซเดียมซัลเฟอร์.rar
851 MB
 บทที่09_เซลล์อิเล็กโทรไลต์ การแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า.rar
745 MB
 บทที่09_เซลล์แอลคาไลน์ เซลล์ปรอทและเซลล์เงิน.rar
529 MB
 บทที่09_เซลล์ไฟฟ้าเคมี เซลล์กัลวานิก ตอนที่1.rar
317 MB
 บทที่10_ทองแดง.rar
540 MB
 บทที่10_ปุ๋ยฟอสเฟต.rar
219 MB
 บทที่10_ปุ๋ยโพแทส.rar
273 MB
 บทที่10_ปุ๋ยไนโตรเจน.rar
467 MB
 บทที่10_ปูนซีเมนต์.rar
421 MB
 บทที่10_สังกะสี-แคดเมียม.rar
585 MB
 บทที่10_อุตสาหกรรมเกี่ยวกับโซเดียมคลอไรด์ เกลือ.rar
297 MB
 บทที่10_อุตสาหกรรมเซรามิกส์.rar
497 MB
 บทที่10_เซรามิกส์ แก้ว.rar
419 MB
 บทที่10_แร่รัตนชาติ 1.rar
359 MB
 บทที่10_แร่รัตนชาติ 2.rar
547 MB
 บทที่10_โซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคลอรีน 1.rar
524 MB
 บทที่10_โซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคลอรีน 2.rar
537 MB
 บทที่11_การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์.rar
65 MB
 บทที่11_สารประกอบคีโตน.rar
1 GB
 บทที่11_สารประกอบฟีนอล.rar
523 MB
 บทที่11_สารประกอบอะโรมาติก.rar
482 MB
 บทที่11_สารประกอบอีเทอร์.rar
1 GB
 บทที่11_สารประกอบแอลกอฮอล์.rar
596 MB
 บทที่11_สารประกอบแอลคีน.rar
411 MB
 บทที่11_สารประกอบแอลดีไฮด์.rar
733 MB
 บทที่11_สารประกอบแอลเคนและไซโครแอลเคน.rar
166 MB
 บทที่11_สารประกอบแอลไคน์.rar
323 MB
 บทที่11_สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและสมบัติบางประการ.rar
171 MB
 บทที่11_หมู่ฟังก์ชัน.rar
379 MB
 บทที่11_ไอโซเมอริซึม.rar
232 MB
 บทที่12_การนำพอลิเมอร์ไปใช้.rar
961 MB
 บทที่12_การแยกแก๊สธรรมชาติ.rar
163 MB
 บทที่12_ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์.rar
689 MB
 บทที่12_ถ่านหิน.rar
219 MB
 บทที่12_ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน.rar
1 GB
 บทที่12_ผลิตภัณฑ์จากซากดึกดำบรรพ์.rar
126 MB
 บทที่12_พลาสติก.rar
294 MB
 บทที่12_พอลิเมอร์.rar
666 MB
 บทที่12_ยาง.rar
233 MB
 บทที่12_หินน้ำมัน.rar
164 MB
 บทที่12_เส้นใย.rar
368 MB
 บทที่12_โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์.rar
627 MB
 บทที่13_กรดอะมิโนและพันธะเพปไทด์.rar
242 MB
 บทที่13_การแปลงสภาพของโปรตีน.rar
421 MB
 บทที่13_คาร์โบไฮเดรต.rar
158 MB
 บทที่13_ชนิดและโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต.rar
643 MB
 บทที่13_ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของไขมันและน้ำมัน – สบู่และผงซักฟอก.rar
519 MB
 บทที่13_ลิพิด.rar
523 MB
 บทที่13_สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต 1 – มอนอแซคคาไรด์.rar
771 MB
 บทที่13_สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต 2 – ไดแซคคาไรด์.rar
500 MB
 บทที่13_สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต 3 – พอลิแซคคาไรด์.rar
824 MB
 บทที่13_สารชีวโมเลกุล.rar
284 MB
 บทที่13_เอนไซม์.rar
390 MB
 บทที่13_โครงสร้างตติยภูมิและโครงสร้างจตุรภูมิของโปรตีน.rar
295 MB
 บทที่13_โครงสร้างปฐมภูมิและโครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีน.rar
257 MB
 บทที่13_โปรตีน.rar
246 MB
 บทที่13_ไขมันและน้ำมัน.rar
668 MB

 

ที่มา : http://courseware.sc.chula.ac.th/

Share Button

Post Author: Admin