สื่อการสอน “โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำสื่อการสอนในรายวิชา “โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ” ในรูปแบบวีดีโอการสอน  รวมไปถึงแบบฝึกหัด เผยแพร่ จำนวน 137 สื่อ ดังนี้

Name
Size
 ดาราศาสตร์_กฎการแผ่รังสี กฎของวีน และสีของดาวฤกษ์.rar
125 MB
 ดาราศาสตร์_กฎของเคปเลอร์.rar
116 MB
 ดาราศาสตร์_กฎของเคปเลอร์ข้อสอง.rar
118 MB
 ดาราศาสตร์_กฎของเคปเลอร์ข้อสาม.rar
117 MB
 ดาราศาสตร์_กฎข้อที่สามของเคปเลอร์.mp4
67 MB
 ดาราศาสตร์_กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน-แรงโน้มถ่วง.rar
237 MB
 ดาราศาสตร์_กฏการแผ่รังสี กฏของสเตฟาน และกำลังส่องสว่าง.rar
121 MB
 ดาราศาสตร์_การกำหนดเวลาดาราคติและสุริยคติ.rar
490 MB
 ดาราศาสตร์_การขึ้นและตกของวัตถุท้องฟ้า.rar
199 MB
 ดาราศาสตร์_การโคจรของดวงจันทร์.rar
242 MB
 ดาราศาสตร์_การโคจรของดวงอาทิตย์และเส้นสุริยวิถี.rar
132 MB
 ดาราศาสตร์_กำเนิดระบบสุริยะ.rar
340 MB
 ดาราศาสตร์_ความสว่างและอันดับความสว่าง.rar
199 MB
 ดาราศาสตร์_จันทรุปราคา.rar
217 MB
 ดาราศาสตร์_จุดมืดและวัฎจักรจุดมืดของดวงอาทิตย์.rar
174 MB
 ดาราศาสตร์_ดวงอาทิตย์ พายุสุริยะ.rar
482 MB
 ดาราศาสตร์_ดาวเคราะห์วงนอก.rar
232 MB
 ดาราศาสตร์_ดาวเคราะห์วงใน.rar
178 MB
 ดาราศาสตร์_ดิถีของดวงจันทร์และการเกิดข้างขึ้นข้างแรม.rar
258 MB
 ดาราศาสตร์_ทรงกลมท้องฟ้า.rar
144 MB
 ดาราศาสตร์_บรรยากาศ.mp4
132 MB
 ดาราศาสตร์_บรรยากาศของดวงอาทิตย์.rar
180 MB
 ดาราศาสตร์_ปรากฎการณ์พาราลแลกซ์.mp4
67 MB
 ดาราศาสตร์_ผลกระทบของรังสีคอสมิกต่อดาวเคราะห์.rar
85 MB
 ดาราศาสตร์_ผลกระทบทางสภาพอวกาศ.rar
236 MB
 ดาราศาสตร์_พลังงานของดวงอาทิตย์.rar
173 MB
 ดาราศาสตร์_มนุษย์และท้องฟ้า.mp4
140 MB
 ดาราศาสตร์_มวลอากาศ.mp4
141 MB
 ดาราศาสตร์_ระบบปฏิทิน.rar
2 GB
 ดาราศาสตร์_ระบบพิกัดขอบฟ้า.rar
141 MB
 ดาราศาสตร์_ระบบพิกัดศูนย์สูตร.rar
152 MB
 ดาราศาสตร์_รังสีคอสมิกและแหล่งกำเนิด.rar
2 GB
 ดาราศาสตร์_ฤดูกาล.rar
2 GB
 ดาราศาสตร์_ลมสุริยะและเฮลีโอสเฟียร์.rar
102 MB
 ดาราศาสตร์_วิวัฒนาการของดวงอาทิตย์.rar
577 MB
 ดาราศาสตร์_สมาชิกของระบบสุริยะ ; ดาวหาง.rar
157 MB
 ดาราศาสตร์_อัตราเร็วหลุดพ้น.rar
242 MB
 ดาราศาสตร์_อัตราเร็วในวงโคจร และอัตราเร็วหลุดพ้น.rar
116 MB
 ดาราศาสตร์_เนบิวลา แหล่งกำเนิดดาวฤกษ์.rar
751 MB
 ดาราศาสตร์_เวลาท้องถิ่นและเวลาสากล.rar
460 MB
 ดาราศาสตร์_เสถียรภาพของอากาศ.mp4
161 MB
 ดาราศาสตร์_โครงสร้างภายในของดวงอาทิตย์.rar
154 MB
 ธรณีวิทยา_กรณีศึกษาการจัดการน้ำที่ราบภาคกลางตอนบน.mp4
287 MB
 ธรณีวิทยา_กรณีศึกษาการป้องกันน้ำท่วม จ.ชุมพร.mp4
517 MB
 ธรณีวิทยา_กรณีศึกษาการฟื้นฟูดินเสื่อมสภาพเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา.mp4
302 MB
 ธรณีวิทยา_กระบวนการทางน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน.mp4
326 MB
 ธรณีวิทยา_การกัดเซาะชายฝั่งทะเล.mp4
430 MB
 ธรณีวิทยา_การผุพังและการกัดกร่อน.mp4
94 MB
 ธรณีวิทยา_การสำรวจธรณีเบื้องต้น.mp4
296 MB
 ธรณีวิทยา_ซากดึกดำบรรพ์.mp4
101 MB
 ธรณีวิทยา_ดินถล่ม.mp4
313 MB
 ธรณีวิทยา_ดินพื้นฐาน.mp4
187 MB
 ธรณีวิทยา_ทรัพยากรถ่านหินและการใช้ประโยชน์.mp4
459 MB
 ธรณีวิทยา_ทรัพยากรน้ำบาดาลภายใต้แอ่งเจ้าพระยา.mp4
148 MB
 ธรณีวิทยา_ทฤษฎีการแปรสัณฐาน.mp4
234 MB
 ธรณีวิทยา_ธรณีวิทยาและแหล่งแร่ประเทศไทย.mp4
466 MB
 ธรณีวิทยา_ธรณีแปรสัณฐานของประเทศไทย.mp4
176 MB
 ธรณีวิทยา_น้ำท่วม.mp4
213 MB
 ธรณีวิทยา_ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาซึ่งเกิดจากการแปรสัณฐาน.mp4
233 MB
 ธรณีวิทยา_ผลึกศาสตร์.mp4
217 MB
 ธรณีวิทยา_มาตราธรณีกาล.mp4
387 MB
 ธรณีวิทยา_วิวัฒนาการของทฤฎีการแปรสัณฐาน.mp4
149 MB
 ธรณีวิทยา_หลักธรณี.mp4
429 MB
 ธรณีวิทยา_หินตะกอน.mp4
100 MB
 ธรณีวิทยา_แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา.mp4
156 MB
 ธรณีวิทยา_แผ่นธรณีภาค.mp4
122 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยากาญจนบุรี.mp4
1 GB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยากาฬสินธุ์.mp4
467 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยากำแพงเพชร.mp4
248 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาขอนแก่น.mp4
617 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจันทบุรี.mp4
268 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาฉะเชิงเทรา.mp4
680 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาชลบุรี.mp4
312 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาชุมพร.mp4
948 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาน่าน.mp4
965 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาบุรีรัมย์.mp4
310 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาประจวบคีรีขันธ์.mp4
669 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาพะเยา.mp4
990 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาพัทลุง.mp4
237 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาพิจิตร.mp4
481 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาพิษณุโลก.mp4
601 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยามุกดาหาร.mp4
615 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาระยอง.mp4
625 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาราชบุรี.mp4
389 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาลพบุรี.mp4
441 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาลำปาง.mp4
555 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาลำพูน.mp4
872 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาสกลนคร.mp4
294 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาสงขลา.mp4
304 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาสตูล.mp4
463 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาสระบุรี.mp4
368 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาสุพรรณบุรี.mp4
988 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาหนองคาย.mp4
257 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาอุทัยธานี.mp4
861 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาอุบลราชธานี.mp4
239 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาเชียงราย.mp4
850 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาเชียงใหม่1.mp4
188 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาเชียงใหม่2.mp4
282 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาเพชรบุรี.mp4
803 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาเพชรบูรณ์1.mp4
324 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาเพชรบูรณ์2.mp4
654 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาเลย.mp4
878 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาแพร่.mp4
589 MB
 ธรณีวิทยา_แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาแม่ฮ่องสอน.mp4
295 MB
 ธรณีวิทยา_โครงสร้างที่พบในหินตะกอน.mp4
147 MB
 ธรณีวิทยา_โครงสร้างภายในโลก.mp4
405 MB
 ธรณีวิทยา_ไดโนเสาร์ในประเทศไทย.mp4
420 MB
 อุตุนิยมวิทยา_การตรวจวัดสภาพอากาศ 1.mp4
197 MB
 อุตุนิยมวิทยา_การตรวจวัดสภาพอากาศ 2.mp4
330 MB
 อุตุนิยมวิทยา_การพยากรณ์อากาศกับชีวิตประจำวัน.mp4
174 MB
 อุตุนิยมวิทยา_การวัดความชื้นในอากาศ.rar
2 GB
 อุตุนิยมวิทยา_การวัดลม.mp4
177 MB
 อุตุนิยมวิทยา_การวิเคราะห์แผนที่อากาศ.mp4
106 MB
 อุตุนิยมวิทยา_การหมุนของลม.rar
255 MB
 อุตุนิยมวิทยา_การเกิดคลื่นทะเล.mp4
90 MB
 อุตุนิยมวิทยา_การเกิดหยดฝน.mp4
270 MB
 อุตุนิยมวิทยา_การเกิดเมฆ cloud condensation.mp4
214 MB
 อุตุนิยมวิทยา_พายุฤดูร้อนและลูกเห็บ.rar
1 GB
 อุตุนิยมวิทยา_พายุหมุนเขตร้อน 1.mp4
104 MB
 อุตุนิยมวิทยา_พายุหมุนเขตร้อน 2.rar
1 GB
 อุตุนิยมวิทยา_ภาวะเรือนกระจก.rar
2 GB
 อุตุนิยมวิทยา_ภูมิอากาศ.rar
467 MB
 อุตุนิยมวิทยา_ภูมิอากาศเเละภาวะเรือนกระจก.mp4
145 MB
 อุตุนิยมวิทยา_มรสุม 1.mp4
233 MB
 อุตุนิยมวิทยา_มรสุม 2.mp4
310 MB
 อุตุนิยมวิทยา_มิราจ.mp4
195 MB
 อุตุนิยมวิทยา_ระบบลมของโลกแบบเซลเดียว.mp4
127 MB
 อุตุนิยมวิทยา_ระบบลมโลก.rar
279 MB
 อุตุนิยมวิทยา_ร่องความกดอากาศต่ำ.mp4
103 MB
 อุตุนิยมวิทยา_ลมกรด.mp4
189 MB
 อุตุนิยมวิทยา_ลมเฉือน.mp4
132 MB
 อุตุนิยมวิทยา_หลักของการพยากรณ์อากาศ.mp4
119 MB
 อุตุนิยมวิทยา_เมฆชนิดต่างๆ.mp4
363 MB
 อุตุนิยมวิทยา_เมฆฟ้าคะนอง.rar
454 MB
 อุตุนิยมวิทยา_เสถียรภาพของอากาศและมลภาวะในบรรยากาศ.mp4
221 MB
 อุตุนิยมวิทยา_แนวปะทะอากาศ 1.mp4
165 MB
 อุตุนิยมวิทยา_แนวปะทะอากาศ 2.mp4
198 MB

 

ที่มา : http://courseware.sc.chula.ac.th

Share Button

Post Author: Admin