แขนงวิชาทางวิทยาศาสตร์

ความรู้จากศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสามารถจำแนกออกเป็นหลายแขนงมากกว่าเดิม ที่มีการจำแนกไว้แต่เพียงว่าเป็นสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ นอกเหนือจากนั้นจะถูกจำแนกว่าอยู่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทั้งหมด

ในปัจจุบันมีการจำแนกวิทยาศาสตร์ออกเป็นหลายแขนงตามองค์ความรู้เฉพาะด้านที่มีการพัฒนาให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้ทักษะ วิชาการ และความสามารถเฉพาะด้าน รวมถึงเครื่องมือในการศึกษาวิจัยที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีความซับซ้อนสำหรับการศึกษาในเรื่องเฉพาะด้านเหล่านั้น

หากจำแนกแขนงสวิชาทางวิทยาศาสตร์ออกตามสาขาวิชาที่การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จะพบว่ามีสาขาวิชาต่างๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละคณะนอกเหนือจากคณะวิทยาศาสตร์ (หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในบางมหาวิทยาลัย) ซึ่งหากนำมาจำแนกตามเนื้อหาทางวิชาการ จะสามารถจำแนกได้ตามแผนภาพ ดังนี้


ผู้สนใจสามารถศึกษาความแตกต่างของวิทยาศาสตร์แต่ละแขนง ได้จากเวปไซต์เฉพาะ ที่มีการรวบรวมเนื้อหาเฉพาะทางได้จาก

เวปไซต์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ

Share Button

Post Author: Admin