วัฏจักรของหิน

หินมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นวัฏจักรตามกระบวนการทางธรณีวิทยา เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของหินเป็น 3 จำพวก ได้แก่ หินอัคนี (igneous rock) หินตะกอนหรือหินชั้น (sedimentary rock) และหินแปร (metamorphic rock) อันมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจากภายในและภายนอกผิวโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อหินหนืด (magma) จากใต้พิภพถูกดันให้เคลื่อนที่ขึ้นมาใกล้ผิวโลก จะเกิดการเย็นตัวลงภายใต้ความดันสูงและตกผลึกเป็นหินอัคนี เมื่อหินอัคนีเกิดการผุกร่อนพังทลายจะกลายเป็นหินตะกอน จากนั้นหินตะกอนที่ถูกพัดพาไปทับถมกันจนเกิดการอัดประสานเป็นหินชั้น หินชั้นที่ยุบตัวลงไปใต้ผิวโลกจะมีอุณหภูมิและความดันที่เพิ่มขึ้นรวมถึงอาจมีธาตุอื่นเข้ามาเจือปนจะแปรสภาพเป็นหินแปร และหากหินแปรมีการยุบตัวลงไปก็จะถูกหลอมกลับไปเป็นแมกมาอีกครั้ง

ทั้งนี้ หากมีภาวะอื่นใดเกิดขึ้นนอกเหนือจากกระบวนการขั้นต้น เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินถล่ม วัฏจักรของหินข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงหรือข้ามขั้นตอนได้ เช่น หินอัคนีอาจแปรสภาพเป็นหินแปรได้หากมีความร้อนและความดันที่เหมาะสม

Share Button

Post Author: Admin